Lög og reglur

Tenglar á lög og reglugerðir er varða opinber innkaup

Subtitle

Lög um opinber innkaup – sjá síðari breytingar á althingi.is

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016

Lög um loftslagsmál nr. 70/2012 - IX. kafli B. Opinber innkaup á vistvænum og orkunýtnum ökutækjum

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993

Reglugerðir um opinber innkaup – sjá síðari breytingar á reglugerd.is

Reglugerð 950/2017 um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins.

Reglugerð 1000/2016 um innkaup sem falla undir félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu samkvæmt lögum um opinber innkaup.

Reglugerð 971/2016 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu og stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup yfir EES viðmiðunarfjárhæðum.

Reglugerð 955/2016 um kröfur á sviði opinberra innkaupa um upplýsingar sem koma eiga fram í auglýsingum og öðrum tilkynningum, gögn til að sannreyna efnahagslega og fjárhagslega stöðu og tæknilega getu og kröfur um tæki og búnað fyrir rafræna móttöku.

Reglugerð 904/2016 um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup.

Reglugerð 845/2016 um innkaup stofnana á sviði varnar- og öryggismála.

Reglugerð nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu.

Tilskipanir Evrópuþingsins og -ráðsins

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 23/2014/ESBfrá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/66/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipunum ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð kærumála vegna gerðar opinberra samninga

Viðmiðunarfjárhæðir og tímafrestir

Reglugerð um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup nr. 223/2016

Reglugerð ráðsins (EBE, KBE)  nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti

Bifreiðamál ríkisins

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins  nr. 1280/2014

Reglugerð um bifreiðamál ríkisins nr. 1281/2014

Ráðstöfun eigna ríkisins

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins  nr. 1280/2014

Lög um fasteignakaup nr. 40/2002

Opinberar framkvæmdir

Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001

Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda nr. 715/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 715/2002, um skipulag opinberra framkvæmda nr. 834/2002

Kærunefnd útboðsmála

Um kærunefndina og starfsreglur

Úrskurðir og ákvarðanir kærunefndar útboðsmála

Beiðni um aðgang að gögnum í vörslu Ríkiskaupa

Beiðni um aðgang að gögnum í vörslu Ríkiskaupa

Stefnur:

Innkaupastefna ríkisins (2002)

Vistvæn innkaup og grænn ríkisrekstur ( 2013)

Útvistunarstefna ríkisins (2006)

Stefnumótun um sjálfbæra þróun 2010-2013 (2010)

Upplýsingar um opinber innkaup

Á vef fjármála- og efnahagsráðuneytisins

Handbók um opinber innkaup

Erlendir útboðs og rammasamningavefir:

Um opinber innkaup af vef Evrópusambandsins

Danmörk:
SKI
Konkurrencestyrelsen

Noregur
Doffin
DIFI
Anbud365 - Norskur upplýsingavefur um útboð

Finnland:

Hansel

Írland:
eTenders procurement

Skotland
eProcurement Scotland

Svíþjóð
Kammarkollegiet
Statens inköpscentral