Fara í efni

Lög, reglugerðir og tilskipanir

Lög um opinber innkaup 

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 

Lög um opinber fjármál nr. 123/2015

Lög um loftslagsmál nr. 70/2012 - IX. kafli B. Opinber innkaup á vistvænum og orkunýtnum ökutækjum

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 

Reglugerðir er varða opinber innkaup – sjá síðari breytingar á reglugerd.is

Reglugerð um fyrirkomulag innkaupa ríkisins nr. 755/2019

Reglugerð 643/2018 um undirbúning, gerð og eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni 

Reglugerð 1313/2020 um útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup

Reglugerð 950/2017 um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins með breytingum 

Reglugerð nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu 

Reglugerð 1000/2016 um innkaup sem falla undir félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu samkvæmt lögum um opinber innkaup

Reglugerð 955/2016 um kröfur á sviði opinberra innkaupa um upplýsingar sem koma eiga fram í auglýsingum og öðrum tilkynningum, gögn til að sannreyna efnahagslega og fjárhagslega stöðu og tæknilega getu og kröfur um tæki og búnað fyrir rafræna móttöku 

Reglugerð 1210/2021 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu og stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup yfir EES viðmiðunarfjárhæðum 

Reglugerð 845/2014 um innkaup stofnana á sviði varnar- og öryggismála 

Reglugerð 411/2008 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um sameiginlegt innkaupaorðasafn vegna opinberra innkaupa

 

Tilskipanir

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 23/2014/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga

 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS  2007/66/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipunum ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð kærumála vegna gerðar opinberra samninga (PDF 160 KB) 

 Viðmiðunarfjárhæðir og tímafrestir

Reglugerð 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup

Reglugerð ráðsins (EBE, KBE)  nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti

Bifreiðamál ríkisins

Reglugerð um bifreiðamál ríkisins  nr. 1281/2014

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins  nr. 1280/2014

Ráðstöfun eigna ríkisins

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins   nr. 1280/2014

Lög um fasteignakaup nr. 40/2002 

Opinberar framkvæmdir 

Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001 

Reglugerð 643/2018 um undirbúning, gerð og eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni 

Reglugerð um skipan opinberra framkvæmda nr. 715/2001 

Kærunefnd útboðsmála 

Um kærunefndina og starfsreglur

Úrskurðir og ákvarðanir kærunefndar útboðsmála

Lög og reglugerðir sem þarf að framfylgja vegna jafnlaunavottunar og fl.

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

Upplýsingalög

Stjórnsýslulög 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur 

Lög um orlof 

 Lög um fæðingar- og foreldraorlof 

Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

Lög um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna 

Lög um opinber skjalasöfn 

Lög um kynrænt sjálfræði

Lög um meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna

Lög um stjórnsýslu jafnréttismála

Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði

Lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna.

Reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum

Reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85

Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 

Almennar siðareglur starfsmanna ríkisins

Kjarasamningar BHM

Stofnanasamningur SFR

Uppfært 3. febrúar 2022