Fara í efni

Rammasamningar

RK 03.03 Miðlægur búnaður - Netþjónar

 • Gildir frá: 03.01.2018
 • Gildir til: 02.01.2022

Um samninginn

** Samningurinn er útrunninn og nýr samningur er væntanlegur í auglýsingu.  **

Samningurinn gildir frá 3.1.2018 til 02.1.2019 með heimild til framlengingar þrisvar sinnum til eins árs í senn.
Samningurinn hefur verið framlengdur í þriðja sinn um eitt ár og gildir til 02.01.2022.

Undir rammasamning um netþjóna fellur allur tölvubúnaður sem er hannaður og markaðssettur af framleiðanda sínum sem netþjónn ásamt öllum íhlutum og leyfum sem þarf fyrir fulla virkni netþjónsins.

Samið var við fjóra birgja um innkaup á gagnageymslum sem eru í stafrófsröð þessir: 
Opin Kerfi hf, Origo hf, Sensa ehf og TRS ehf.

Skipting flokksins í undirflokka er eftirfarandi:

 • Einfaldir viðfangsþjónar.
 • Einfaldir gagnasafnsþjónar.
 • Stórir viðfangsþjónar.
 • Stórir gagnasafnsþjónar.
 • Íhlutir í netþjóna af öllum gerðum. 

Kaup innan samnings

Bein kaup undir 500.000 m.vsk.:

Í samræmi við útboðsskilmála var birgjum raðað í hagkvæmnisröð eftir skori tilboða í skilgreinda verðkörfu sem lá til grundvallar í útboði.  Kaupandi skal eiga viðskipti við forgangsbirgja um vöru sem skilgreind var í verðkörfu útboðs, þegar verðmæti fyrirhugaðra kaupa er undir  kr. 500.000 með vsk., svo fremi sem varan sem um er að ræða geti nýst og henti í tæknilegu umhverfi hans. Geti forgangsbirgi ekki útvegað samningsvöru skal kaupandi snúa sér að þeim birgja sem skoraði næst hæst samkvæmt valforsendum.

Forgangsbirgi vegna ofangreindra innkaupa er:

 • Opin Kerfi hf. – kt. 420103-2040.

Aðrir birgjar í hagkvæmnisröð eru:

 • TRS ehf. – kt. 700895 2549.
 • Sensa ehf. – kt.480202-2520.
 • Nýherji hf. – kt 530292-2079.

Innkaup með örútboðum

Kaupandi skal viðhafa örútboð um sín kaup sem ekki falla undir ofangreinda skilgreiningu um bein kaup innan rammasamnings milli þeirra rammasamningshafa sem efnt geta samninginn. 

Nánar um kaup með örúboðum
Kaupandi skal viðhafa örútboð um sín kaup sem ekki falla undir ofangreinda skilgreiningu um bein kaup  innan rammasamnings milli þeirra rammasamningshafa sem efnt geta samninginn.

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins.

Ef skilmálar rammasamnings eru ákveðnir er heimilt að gera einstaka samninga við rammasamningshafa í samræmi við ákvæði rammasamnings. Ef skilmálar rammasamnings eru að einhverju leyti óákveðnir skal fara fram örútboð milli rammasamningshafa, eftir atvikum eftir að skilmálar eða tæknilegar kröfur hafa verið skýrðar nánar, allt í samræmi við eftirfarandi reglur:

 • Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við þá rammasamningshafa sem efnt gætu samninginn.
 • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.
 • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út

Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.

Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupum er annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu. Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram.

Framkvæmd örútboðs og leyfilegar valforsendur

Kaup sem ekki falla undir skilgreiningu um bein kaup innan samnings skulu fara fram með örútboðum. Mat tilboða í örútboðum verður á grundvelli verða og aukinna krafna til þjónustu og/eða gæða.

Mögulegt vægi valforsenda:

 • Verð                        80 - 100%
 • Þjónusta og gæði     0 – 20%

Sé um að ræða viðbótarkaup, þ.e. kaup á vöru af tiltekinni tegund eða gerð inni í tæknilegt umhverfi kaupanda sem er þegar til staðar, eða kaup á jafngildri vöru í tæknilegt umhverfi kaupanda sem er fyrir,  er að auki heimilt að taka tillit til skiptikostnaðar í aðra vörutegund sem þá hefur verði skilgreindur á grundvelli fjárhagslegs hagkvæmis. Jafnframt er heimilt að víkja frá þessum rammasamningi sé metið svo að skiptikostnaðar í aðra vörutegund sé ekki fjárhagslega hagkvæmur fyrir viðkomandi stofnun.

Tilkynningar um verðbreytingar á samningstíma

Samningsverð innihalda allan kostnað og gjöld sem hljótast af vegna vörunnar og eru þau með virðisaukaskatti.

Samningsverð í verðkörfum miðast við tollafgreiðslugengi eins og það var á vefsíðu Tollstjóra daginn fyrir opnun tilboða (dags 15.12.2017 kl. 14:00) og myndar það upphaflegan verðgrunn. Samningsverð á grundvelli tilboðsverða í verðkörfu geta tekið breytingu í samræmi við breytingu á gengi. Breytist meðal tollgengi mánaðarins miðað við gildandi grunngengi meira en sem nemur + eða – 5% (fimm af hundraði) þá er báðum aðilum heimilt að óska eftir leiðréttingu á samningsverði í íslenskum krónum.

Efni seljandi til sértilboða, útsölu eða samsvarandi verðlækkana á samningstímanum skal þess gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er. Samningsverðum skal aðeins breytt að báðir samningsaðilar séu því samþykkir.

Aðrir skilmálar sem rammasamningsútboðið tekur til

 Um aðra skilmála rammasamningsins um einstök kaup, hvort heldur er með beinum innkaupum eða með örútboðum, er vísað til útboðsgagna sem eru aðgengileg innskráðum notendum.

 Heimilt er að gera ítarlegri kröfur í örútboðum til hæfis bjóðenda en fram kemur í útboðsgögnum um rammasamning í samræmi við eðli kaupa og málefnalegar ástæður.

Seljendur

Opin Kerfi
Höfðabakka 9
Sími: 570 1000
Tengiliður samnings
Árni Gunnarsson
Origo ehf.
Borgartún 37
Sími: 5161000
Tengiliður samnings
Emil Gunnar Einarsson
Sensa hf.
Sími: 4141400
Tengiliður samnings
Viktor Gunnar Edvardsson
TRS ehf.
Eyrarvegur 37
Sími: 4803300
Tengiliður samnings
Gunnar Bragi Þorsteinsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.